Мисија и цели

  • Постојано идентификување и задоволување на потребите и желбите на нашите целни групи, со континуирано следење на технологијата, трендовите на пазарот, истражувања на пазарот како и континуирано воведување на иновации за целосно задоволување на крајните купувачи.

  • Стремеж кон постојано обновување и унапредување на нашиот дистрибутивен канал кој ќе придонесе за поголемо задоволство кај нашите клиенти и партнери.
  • Односот којшто го имаме со нашите добавувачи да се темели на меѓусебна и тимска соработка.
  • Набавка на висококвалитетни стандардизирани репроматеријали кои придонесуваат за производство на висококвалитетни финални производи.
  • Врвен квалитет во сите области почнувајќи од суровините, производството, маркетингот, дистрибуцијата па сé до продажбата.
  • Перманентна обука на кадарот на сите нивоа; постојана поддршка, грижа и доверба, овозможувајки им така да ги развиваат своите индивидуални способности и да имаат напредување во кариерата со што ќе придонесат и за целокупниот квалитет во работењето.
  • Водење грижа за подобрување на условите за работа, опремата и нивото на знаењата на вработените како и заштита на животната средина.