Апликација за вработување / пракса

Ве молиме податоците подолу пополнете ги на македонски јазик (кирилично писмо).

Лични информации

Име: *
Презиме: *
Дата на раѓање: *
Пол: *
Адреса: *
Населено место: *
Контакт телефон: *
Е-маил: *
Дополнителни инфомации: *
Прикачи CV: *

Дозволени формати: .doc, .docx, .pdf. Документот да не е поголем од 5 Mb.

Прикачи пропратно писмо: *

Дозволени формати: .doc, .docx, .pdf. Документот да не е поголем од 5 Mb.

Прикачи слика: *

Дозволени формати: .jpg, .png. Сликата да не е поголема од 5 Mb.